top of page

גני מרפא

גן המרפא הוא המרחב המזמין, הצומח.
המרחב המחזיק קריאה שקטה לעשות, או רק להיות. אשר בו הנשימה מעמיקה מאליה.

זהו המקום המזמן, אשר נטווה בזהירות: 
הקרקע, צמחי הניחוח, צמחי המרפא, פרחים ושיחים ועצים, המים והאש – הכוחות המיטיבים עמנו.

בתכנון גן מרפא נבקש שילוב נסתר בין סוגי מידע שונים, נופי, אקלימי, בוטני, טיפולי.
וכשכל אלה נשזרים, הגן נמלא חיים.

bottom of page