top of page

לפני התכנון ואחריו


ואם היֹה היתה
חצר עזובה, 
או כזו שאינה תואמת עוד
את צרכי המים
את צרכי הבית - 
 
כשיפוזר אבק תכנון  על האתר
יזכה להתמרה -
לגן.
 
וככה ייראה 
בחלוף הזמן:

bottom of page