top of page

תכנון בר-קיימא  מרובד ורב משתנים 
 
הגן

ראוי שישַמר את המים הניגרים 
שיאֱצור את טיפות הטל
שיצַמח פרי מאכל וצמחים למרפא.
 
 
עלים שנשרו, 
חיפוי מגונן לקרקע החשופה, 
ישמשו בית גידול לבעלי חיים זערוריים
אשר יפרקו את מה שעבר זמנו.
 
 
ומה שהיה והסתיים
יַפרה את האדמה 
כדי להצמיח את הדורות שיבואו.
 
 
שיני הזמן מוזמנות
להינעץ בשבילי הגן, 
במרחביו המוגנים
בפרטיו המוקפדים
בגבולות המעורפלים, בכוונת מתכנן.
 
 
זוהי דרך העולם. 

bottom of page